پرش به


  • مرحله 1 اکانت شما  
  • مرحله 2 تاییده  

آماده اید برای عضویت؟

  • * اطلاعات مهم


  • بین 3 الی 26 کاراکتر  • شما بايد کلمه عبور مجازی بين 3 و 32 كاراكتر وارد نمایيد
  • نام فرمانده شما در بازی

  • پایتخت ایران کجاست ؟ (فارسی)

    جواب سوال خود را وارد نمایید. دقت کنید به کوچکی و بزرگی حروف حساس است.